# خشکسالی

کاربرد تصاویر و داده های ماهواره ای

کاربرد در کشاورزی و خاکشناسی: شناسایی اراضی کشاورزیشناسایی نوع محصولتعیین سطح زیر کشتشناسایی مناطق مستعد کشتتخمین عملکرد محصولشناسایی محدودیت های کشتشناسایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 64 بازدید