بیشترین گونه های خطرناک در مدیترانه

Environmental protection doesn't happen in a vacuum. You can't separate the impact on the environment from the impact on our families and communities.

حفظ محیط زیست در خلا رخ نمیدهد.شما نمیتوانید تاثیر بر محیط زیست را از تاثیر بر خانواده ها و جوامع مجزا کنید.

/ 3 نظر / 13 بازدید
احمد

وبلاگ جالبی دارید. موفق باشید

حمید

وبلاگ جالبی دارید. موفق باشید

f4

f