بعضی وقتها یک کاریکاتور میتواند گویاتر و تاثیرگذار تر از چندین صفحه نوشته و مقاله و توضیح و ارائه نصیحت یا تشویق برای انجام یا عدم انجام کاری باشد. امیدوارم این کاریکاتور ها هم از آن دسته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g�}�>