بنا بر قضیه ی فیثاغورس، درهر مثلث قائم الزاویه ،  مساحت مربعی که روی وتر ساخته می شود

  با مجموع مساحت های مربع هایی که روی دو ضلع قائم الزاویه ساخته می شود ،  برابر است.

به عبارت دیگر :

در هر مثلث قائم الزاویه ، مجذور وتر برابر است با مجموع مجذورهای دو ضلع دیگر

  فیثاغورث در باره ی رابطه های عددی که درساختمانهای هندسی وجود دارد تحقیق می کرد . او مثلث  معروف به مثلث مصری را ، که ضلعهای آن با عددهای 3و4و 5 بیان می شود ، را می شناخت .

مصریها می دانستند که چنین مثلثی قائم الزاویه است .و ازآن برای تعیین زاویه های قائمه در  تجدید  تقسیم بندی  زمینهای اطراف نیل ،که هر سال بر اثر طغیان آب شسته می شد ، استفاده می کردند.